Förslag till dagordning

Extra insatt föreningsstämma i Föreningen Marknad Varberg.

Datum: 2015-02-03
Tid: Kl 18.00–20.00
Plats: Varbergs Kurort


Dagordning

§1. Mötets öppnande

§2. Val av ordförande för föreningsstämman

§3. Val av protokollförare

§4. Val av justeringspersoner till lika rösträknare

§5. Godkännande av dagordning

§6. Fasställande av röstlängd

§7. Extra årsmöte behöriga utlysande

§8. Aktier i Marknad Varberg AB

     Sammanfattad information om rättsprocess och domslut

     Styrelsens förslag till åtgärd

     Beslut i av styrelsen föredragen fråga

§10. Föreningsstämmans avslutande

Sidan uppdaterad 2015-01-20